Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:

nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane. Wśród szczegółowych zadań państwowego nadzoru budowlanego określonych w prawie budowlanym do podstawowych należy kontrola zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami oraz wymogami ochrony środowiska, kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w procesach budowlanych, zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z odpowiednimi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, właściwego sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niezbędne uprawnienia do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej gwarantują fachową ich realizację.

 

Zakres wykonywanych usług: